Connect with us

Hi, what are you looking for?

Past Questions and Answers

SS3 First Term Igbo Language Past Questions And Answers

Sponsored Links

SS3 First Term Igbo Language Past Questions And Answers

 

Question: Kedu onye nọ na ebe i bụ nwaada nke ụzọ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: a) Nwaanyị

Question: Gini ka ị bụ onye ara?

 

a) Echefu

b) Nnọọ

c) Mmadụ

d) Ulo

Answer: b) Nnọọ

Question: Kedu onye nwere mmadụ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Mmanụ

d) Onye

Answer: c) Mmanụ

Question: Kedu onye na-ekwupụta m?

 

a) Nwoke

b) Nwaanyị

c) Onye

d) Odogwu

Answer: a) Nwoke

Question: Onye ga-ekwupụta ọnụ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: b) Nwoke

Question: Kedu onye bụ onye isi?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: c) Onye

Question: Gini ka m ga-agụ n’aka?

 

a) Uzọ

b) Agha

c) Mmiri

d) Otu

Answer: a) Uzọ

Question: Kedu onye na-akwado ụlọ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: d) Odogwu

Question: Kedu onye na-achị nwayọ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: a) Nwaanyị

Question: Gini ka m ga-ama?

 

a) Ikwu

b) Ekwu

c) Onu

d) Ubochi

Answer: b) Ekwu

Question: Kedu onye bụ onye oma?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: d) Odogwu

Question: Gini ka ị na-eme?

 

a) Uzọ

b) Ekwu

c) Onu

d) Ulo

Answer: c) Onu

Question: Kedu onye na-akụrụ ọnụ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: a) Nwaanyị

Question: Gini ka m ga-akụ?

 

a) Otu

b) Ijeoma

c) Ihe

d) Iwu

Answer: c) Ihe

Question: Kedu onye bụ onye ugboro?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: b) Nwoke

Question: Gini ka m ga-aga?

 

a) Ihe

b) Otu

c) Ijeoma

d) Iwu

Answer: a) Ihe

Question: Kedu onye bụ onye ezigbo?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: c) Onye

Question: Gini ka m ga-akpọ?

 

a) Iwu

b) Ihe

c) Otu

d) Ijeoma

Answer: a) Iwu

Question: Kedu onye na-achọ ọnụ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye

d) Odogwu

Answer: b) Nwoke

Question: Gini ka ị na-eme n’ụzọ?

 

a) Ekwu

b) Ulo

c) Onu

d) Uzọ

Answer: d) Uzọ.

Share This:
Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Sponsored Links

You cannot copy content of this page