Connect with us

Hi, what are you looking for?

Past Questions and Answers

SS2 First Term Igbo Language Past Questions And Answers

Sponsored Links

SS2 First Term Igbo Language Past Questions And Answers

 

Question: Onye kpodara na-achị n’aka ụlọ nke ya?

 

a) Nwa

b) Nwoke

c) Nwanyị

d) Nwaanyị

Answer: c) Nwanyị

 

Question: Kedu onye ọ bụrụ na ụlọ nke ya?

 

a) Mụ nwanyị

b) A gịrị mụọ

c) O dị mụrụ

d) Ọ dị ụdị

Answer: b) A gịrị mụọ

 

Question: Kedu ụfọdụ na-akpọ ịkpa mkpuke?

 

a) Ofe onugbu

b) Ofe nsala

c) Ofe egusi

d) Ofe oha

Answer: a) Ofe onugbu

 

Question: Kedu onye ọ bụla na-ahụ ihe a?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye obula

d) Ọ dị mụrụ

Answer: c) Onye obula

 

Question: Gụnyere nke abụọ onye bụ onye mmụọ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye obula

d) Ọ dị mụrụ

Answer: a) Nwaanyị

 

Question: Kedu nke ị ga-agwa n’ala Igbo?

 

a) Ikwu

b) Omenuko

c) Nkata

d) Mmanya

Answer: c) Nkata

 

Question: Kedu onye ọ bụrụ na ihe a chọrọ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye obula

d) Ọ dị mụrụ

Answer: b) Nwoke

 

Question: Kedu onye ọ bụla na-ahụ ihe a?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye obula

d) Ọ dị mụrụ

Answer: c) Onye obula

 

Question: Kedu ihe ị ga-akpọ n’ụlọ?

 

a) Akwụkwọ

b) Obe

c) Ube

d) Akpụkpa

Answer: a) Akwụkwọ

 

Question: Gụnyere nke abụọ onye bụ onye mmụọ?

 

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye obula

d) Ọ dị mụrụ

Answer: a) Nwaanyị

 

Question: Kedu ihe ị ga-akpọ n’ụlọ?

a) Akwụkwọ

b) Obe

c) Ube

d) Akpụkpa

Answer: b) Obe

 

Question: Kedu ihe ị ga-akpọ n’ụlọ?

a) Akwụkwọ

b) Obe

c) Ube

d) Akpụkpa

Answer: c) Ube

 

Question: Kedu ọ bụrụ na ụlọ nke ya adịghị eme?

a) Mụ nwanyị

b) A gịrị mụọ

c) O dị mụrụ

d) Ọ dị ụdị

Answer: d) Ọ dị ụdị

 

Question: Kedu nke ị ga-akpọ n’ala Igbo?

a) Ikwu

b) Omenuko

c) Nkata

d) Mmanya

Answer: b) Omenuko

 

Question: Kedu ị ga-akpọ n’ụlọ?

a) Akwụkwọ

b) Obe

c) Ube

d) Akpụkpa

Answer: d) Akpụkpa

 

Question: Kedu ihe ị ga-akpọ n’ala Igbo?

a) Ikwu

b) Omenuko

c) Nkata

d) Mmanya

Answer: c) Nkata

 

Question: Kedu nke ị ga-akpọ n’ala Igbo?

a) Ikwu

b) Omenuko

c) Nkata

d) Mmanya

Answer: d) Mmanya

 

Question: Kedu ihe ị ga-akpọ n’ụlọ?

a) Akwụkwọ

b) Obe

c) Ube

d) Akpụkpa

Answer: a) Akwụkwọ

 

Question: Kedu ihe ị ga-akpọ n’ala Igbo?

a) Ikwu

b) Omenuko

c) Nkata

d) Mmanya

Answer: a) Ikwu

 

Question: Gụnyere nke abụọ onye bụ onye mmụọ?

a) Nwaanyị

b) Nwoke

c) Onye obula

d) Ọ dị mụrụ

Answer: b) Nwoke.

Share This:
Click to comment

Leave a Reply

You May Also Like

Sponsored Links

You cannot copy content of this page